KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceği veya aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri kapsamımız nedir ?

Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi kapsar.

Aynı zamanda, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve “Alt Lisans Hakkı Sahipleri” dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler, web sitemizde işlenen veriler ve çözüm ortaklarımızın kendi sunucularında işlenen veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

 1. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepler
  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:
  1. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması
  2. İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması
  4. Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi
  5. Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi
  6. Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Tarafları’nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim ve Tarafları’nın kişisel verileri,

  Lisanslanmış Alan ve Hizmetler’in sağlanması ile ilgili olarak;

  • Hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Sercom Telekominikasyon ve Bilişim’in kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve
  • Sercom Telekominikasyon ve Bilişim aracılığıyla Sercom Telekominikasyon ve Bilişim veya Tarafları’nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.
 2. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:

  • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
  • Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.
 3. Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

  İnternet sitemiz, ofis telefonlarımız, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız;

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Selamiali Mah. Kozanoğlu Sok. Armağan Apt. No:15/1 Üsküdar / İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesindeki şartlar çerçevesinde silinmesini /yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 5. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 6. Değişiklikler

 7. Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

  Siteye giriş yapan kullanıcımız, işbu “Kişisel Verilerin Konunması Politikası”nı okuyup aynen kabul etmiştir.

  Sercom Telekominikasyon ve Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.